de-AT
AK-Präsident Günther Goach, Landeshauptmann Peter Kaiser, Enkelin Stadträtin Ulli Sima und Bürgermeister Günther Albel.

Sonderschau erläutert Hans Simas Wirken

18.09.2023